Torsdag 29. oktober 2020

Næringsklynge i Midt-Norge og Arena-søknad

I Bergen ble det etablert en næringsklynge innenfor media som oppnådde status som Arena-prosjekt i juni 2010 under navnet MediArena Bergen. NVML-prosjektet hadde tett dialog med disse, og på nyåret 2011 gikk interessentene inn for en satsing der første fase av et samlet norsk løft på medieinnovasjon går gjennom regionale næringsklynger.

Gjennom en satsing på Arena-status for en ny næringsklynge i Trøndelag, et samarbeid med MediArena Bergen og i neste omgang også en tilsvarende satsing i Oslo-regionen, var tanken å bygge en nasjonal styrke med regionale plattformer. Det ble i januar 2011 derfor vedtatt å gjøre NVML-prosjektet om til en ren regional satsing med basis i Trondheim og nedslagsfelt primært i Trøndelag/Midt-Norge.

Polaris/Adresseavisen, New Media Network og TNS Gallup representerte kontinuiteten på partnersiden fra arbeidet i 2010, mens de øvrige konsernene gikk inn for en representasjon gjennom bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Prosjektet ble finansiert slik våren 2011:
Prosjektet totalt: 275.000
MBL: 150’, TNS Gallup 75’, Polaris 25’ og NMN 25’ (egeninnsats).

Prosjektet var organisert med Trond I. Hovland og Rolf Dyrnes Svendsen som prosjektledere og New Media Network v/Alf Lande som sekretariat. Prosjektet rapporterte til MBLs digitalutvalg v/Geir Engen.

Hovedmålet for prosjektarbeidet i vårhalvåret var dermed å oppnå Arena-tildeling. Arena-programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA, og tildeler inntil 2 mill/år over 3-4 år til nettverksutvikling og drifting av næringsklynger uavnhengig av bransjer og geografi. Søknadsfristen var 3.4.2011, med beslutning om tildeling i midten av juni. Det var i alt 18 godkjente søknader, av disse fikk 6 prosjekter tildeling.

I tillegg til en rekke møter med aktører i Trøndelag, ble det under arbeidet med utarbeidelse av søknaden kjøpt tjenester fra Infosector v/Bård Krogshus, og gjort flere konsultasjoner med Innovasjon Norge og MediArena Bergen i forhold til det søknadstekniske.

I perioden fra søknadsinnlevering 3.4 til sommeren opprettholdt Next Media-prosjektet sin aktivitet både mot MBLs digitalutvalg/vårprosjektets styringsgruppe, og mot partnerne i Trøndelag. Det ble besluttet å arrangere en «flaggskips-konferanse» i juni, som enten skulle markere starten på innvilget Arena-søknad, eller eventuelt peke på veien videre uten Arena-støtte.

Vårsemesteret ble avsluttet med at Arena-søknaden ikke ble innvilget. Men det ble avviklet en meget vellykket konferanse, med betydelig støtte fra mange aktører til å videreføre arbeidet med Next Media. Polaris og NTNU bekreftet dermed sin fortsatte partnerposisjon, og vedtok å gå inn med nye 100.000 hver for å finansiere prosjektarbeidet for høsten.

Arrangementer våren 2011:

26.1 Presentasjon av NVML/mediainnovasjons-prosjektet for annonsørforeningen i Oslo v/T. I. Hovland. Ca 30 deltakere på temamøte om innovasjon
11.2 Presentasjon av det nye regionale Next Media-konseptet for MBLs digitalutvalg v/Alf Lande og T. I. Hovland
10.3 Partnersamling Trondheim, Britannia hotell. Innlegg fra prosjektledelsen, Jon Atle Gulla og Leif Arne Rønningen, NTNU, Thomas Jelle, Trådløse Trondheim og Bjarte Johannessen NRK. Debatt. Ca 30 deltakere
1.4 Partnersamling Trondheim, Britannia Hotell. Gjennomgang og bidrag til Arena-søknad. Ca 20 deltakere.
25.4 Hovedpartner-samling i tilknytning til RBK-kamp. Gjennomgang av prosjektstatus og muligheter framover.
22.6 Faglig heldags temakonferanse Dokkhuset, Trondheim. For program og deltakere, se vedlegg.
NxtMedia.no © 2020 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn