Torsdag 29. oktober 2020

Videreføringsprosjektet høst 2011

Etter avklaring av finansiering fra NTNU og Polaris, og videreføring av partnerskapet og sekretariatet fra New Media Network, ble T. I. Hovland reengasjert som prosjektleder, og det ble opprettet en styringsgruppe med Andrew Perkis, NTNU (leder), Rolf Dyrnes Svendsen, Adresseavisen/Polaris og Alf Lande, New Media Network.

Basert på positive signaler gjennom hele prosessen om våren, ble det i juli søkt om støtte fra henholdsvis Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, tilsvarende 50 % av prosjektet høsten 2011. Søknaden ble positivt mottatt, men på grunn av ønsket om samordning med alle de regionale virkemiddelapparatene (VMA) – inkludert Innovasjon Norge i Trøndelagsfylkene – ble endelig beslutning utsatt til etter at Innovasjon Norge hadde avholdt sitt feedback-møte med Next Media som en del av Arena-søkeprosessen.

Feedback-møtet ble etter noen praktiske utsettelser avholdt 21.9, med nyttige korreksjoner til søknaden, og en oppsummering som ga positiv anbefaling til å søke på nytt i 2012. Det ble også klart at de regionale VMA-aktørene ønsket å støtte Next Medias videre arbeid, og etter en revidert samlet ny søknad om støtte fikk prosjektet innvilget i alt 450.000 kroner i støtte ved månedsskiftet oktober/november. Denne støtten var øremerket helt fram til avgjørelse på Arena-søknad 2012.

Grunnlaget for høstens søknad om offentlig finansiering var reviderte prioriteringer og handlingsplaner, med inndeling i tre områder:

  • Nettverksutvikling
  • Internasjonalisering (mot primært Sverige og Finland)
  • Arena 2 (ny søknad 2012)

Høstens utvikling av Next Media har vært meget positiv på alle områdene. I nettverket har det vært avholdt to vellykkede arrangement: En partnersamling i Steinkjer i september, og et ambisiøst faglig seminar om semantikk på NTNU i desember. Det er også oppnådd meget god kontakt med viktige partnere som Start NTNU, LEN og inkubatorene på NTNU og høgskolene, Startup Weekend og en rekke enkeltaktører.

Av stor betydning var også en fornyet interesse fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) for å gå inn i et forpliktende partnerskap med Next Media. Det forventes at MBL går inn som full hovedpartner fra januar 2012.

Internasjonalt har høsten gitt en svært spennende utvikling mot Mktmedia i Østersund, som er utviklingsselskapet til det store svenske mediekonsernet Stampen-gruppen. Etter tett dialog over lengre tid, ble det enighet i november om at også svenskene ønsker å gå inn som en av hovedpartnerne i Next Media fra 2012.

Av stor betydning i høstens arbeid har også vært prioriteringen av å få opp en portefølje av pilotprosjekter tilknyttet Next Media. Målet er i 2012 å få fram 2-4 prosjekter som i praksis kan dokumentere nettverkets effekter både for partnering, ressurstilgang og gjennomføringskraft. Prosjektene skal drives av en hovedpartner og flere samarbeidspartnere, og er planlagt med 90 % egen finansiering og 10 % bidrag fra Next Media.

NxtMedia.no © 2020 | Design og utvikling av Adresseavisen Medielab. Logg inn